General terms and conditions

אמנת ההתקשרות לשירותי שילוח בינלאומי

מצורף נוסח אמנת ההתקשרות לשירותי שילוח בינלאומי וההצהרה המשותפת שנחתמה בין איגוד המשתמשים בהובלה ימית לארגון התאגידים של סוכני המכס והמשלחים הבינלאומיים.

האמנה קובעת את חובותיהם וזכויותיהם העקרוניות של המשלח הבינלאומי והלקוח המשתמש בשירותיו. בין היתר נקבע באמנה כי המשלח הבינלאומי יפעל במתן שירותיו במהימנות, בנאמנות וביושר, הן כלפי הלקוח והן כלפי הרשויות. המשלח מתחייב לפעול על פי החוק ועל פי הדינים החלים על משלוח מטענים לישראל וממנה. הלקוח ימסור למשלח הבינלאומי את כל המידע הרלבנטי למשלוח המטען, לרבות, תיאור מפורט של המטען, שוויו, משקלו, נפחו אריזתו ויתר תכונותיו ומאפייניו ככל שהם רלבנטיים לשירותי השילוח הבינלאומי ועוד.

הערות: שילוח בינלאומי

תוספת למטענים אוויריים, הערות כלליות:

עמילות מכס הערות כלליות:

הוצאות נוספות עמילות מכס:

הגבלת אחריות עמילות מכס:

הלקוח\היבואן יקבל ומסכים לשאת בעלויות הסופיות לתשלומים למכס, של תשלומים למכס, מיסים, קנסות, ריביות, בהקשר ליבוא\יצוא, לרבות גירעונות ופיגורים. ישפה את אבירם קרגו או אדם מטעמה בכול אחריות בתשלומים למכס.

הגבלת אחריות לאבירם קרגו - סייבר. גבול האחריות של אבירם קרגו במקרה אירוע סייבר, התקפה זדונית, השבתת פעילות וכו. כפוף לתנאי הפוליסת ביטוח הסייבר של אבירם קרגו וגבול האחריות שלה.

הגבלת אחריות לאבירם קרגו כסוכן, As Agent Only: במקרים בהן אבירם קרגו הודיע כי שימשה כסוכן בלבד.

כאשר אבירם קרגו משמשת כסוכן, כדוגמת מטעני פריפייד ומסירת פקודות מסירה. אבירם קרגו אינה מתחייבת או מתיימרת לערוך כל חוזה עם הלקוח להובלה, אחסנה, טיפול, שחרור או שירות פיזי אחר.

אבירם לא תהיה אחראית למעשיהם, למחדליהם או נזקים של צדדים שלישיים, ותהיה אחראית לגילוי נאות בהתקשרות עם המוביל בפועל.